Προκήρυξη έγγραφου πλειοδοτικού διαγωνισμού για το πρώην ARIS MOBILE STORE

από Αντώνης Γκάτζιος

Την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για το πρώην ARIS Mobile Store ανακοίνωσε ο Α.Σ. ΑΡΗΣ.

Αναλυτικά:

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ προτίθεται να εκμισθώσει ακίνητο – κατάστημα ιδιοκτησίας του με έγγραφο πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Ειδικότερα, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί κατάστημα, το οποίο σήμερα είναι κενό και ελεύθερο και του οποίου οι χωροταξικές λεπτομέρειες περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του διαγωνισμού

Α) Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε πλειοδοτικό διαγωνισμό ένα ακίνητο – κατάστημα αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Α.Σ. ΑΡΗΣ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Παπαναστασίου και συγκεκριμένα κάτω από την θύρα 2 του γηπέδου “Κλεάνθης Βικελίδης” (πρώην ARIS MOBILE STORE) και αποτελείται από ισόγειο έκτασης 80 τ.μ.

Β) Το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον πλειοδότη του διαγωνισμού και μετά την τελική έγκρισή του από το Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ. Απαγορεύεται επίσης η κάθε μορφής υπομίσθωση χωρίς προηγούμενη έγκριση και απόφαση του Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ.

Γ) Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης του μίσθιου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Α.Σ. ΑΡΗΣ από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 15:30.

Άρθρο 2: Διάρκεια της σύμβασης

Α) Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για πέντε (5) έτη και άρχεται με την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

Β) Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη τελικής έγκρισης της μισθωτικής σύμβασης από το Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα του μίσθιου, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 3: Διαδικασία του διαγωνισμού

Α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη μέθοδο των έγγραφων κλειστών προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τους σφραγισμένους φακέλους με τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου εφοδιασμένου με εξουσιοδότηση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) προς τούτο από τον ενδιαφερόμενο κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 – 15:30.

Β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 19/02/2020 έως την Παρασκευή 28/02/2020. Εκπρόθεσμες προσφορές, οι οποίες όμως θα υποβληθούν πριν το άνοιγμα των φακέλων, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ αν θα γίνουν δεκτές. Κατάθεση προσφοράς μετά το άνοιγμα των φακέλων δεν θα γίνει δεκτή.

Γ) Στο έγγραφο της προσφοράς πρέπει να περιέχονται, εκτός από το προσφερόμενο μίσθωμα, και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου, καθώς και ο σκοπός του σχετικά με τη χρήση του μίσθιου.

Δ) Η ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από τον Α.Σ. ΑΡΗΣ.

Ε) Η τελική κατακύρωση θα γίνει από το Δ.Σ. του Α.Σ. ΑΡΗΣ με κριτήρια, εκτός από το προσφερόμενο ποσό μισθώματος, που το ίδιο το Δ.Σ. μπορεί ελεύθερα να ορίσει.

ΣΤ) Η τελική απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν προσβάλλεται.

Ζ) Ο τελικός πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης εντός μίας εβδομάδας από την σχετική κλήση του εκ μέρους του Δ.Σ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την απόφαση του περί της τελικής κατακύρωσης.

Η) Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Α.Σ. ΑΡΗΣ από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30 – 15:30.

Άρθρο 4: Μίσθωμα

Α) Ελάχιστο μίσθωμα δεν ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους ελευθέρως.

Β) Η προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει είτε μηνιαίο είτε ετήσιο μίσθωμα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, τα μισθώματα ενός έτους θα προκαταβάλλονται.

Γ) Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, ο τελικός πλειοδότης του διαγωνισμού θα καταβάλλει τα μισθώματα του πρώτου έτους της μίσθωσης, καθώς και το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000,00) ως εγγύηση για την ορθή τήρηση των όρων της μίσθωσης, ποσό το οποίο θα του επιστραφεί μετά τη λύση αυτής. Η καταβολή των επομένων (ετησίως προκαταβαλλόμενων) μισθωμάτων θα γίνεται το αργότερο την ίδια ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του κάθε επόμενου έτους και για όσο καιρό διαρκεί η σύμβαση.

Δ) Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για χρονικό διάστημα πέντε μισθωτικών ετών.

Ε) Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται αποκλειστικά με τρόπο που θα ορίσει ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εντός των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων.

Προτεινόμενα Άρθρα

AllAboutARIS TV, ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ στις 20:30, μέσα από το κανάλι του AllAboutARIS.GR στο YouTube.

X